Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

ΣΕΙΣΜΟΙ

ΣΕΙΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΗΒΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1914

Οι καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι ήσαν πολύ μεγάλες. Η αδιαφορία του κράτους, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις , προκάλεσε την αγανάκτηση των κατοίκων. Χαρακτηριστική είναι η ανοιχτή επιστολή που έστειλαν οι σεισμοπαθείς κάτοικοι προς τους Βουλευτές του Νομού.

Ανοικτή επιστολή
Προς τους κ.κ. Βουλευτάς του νομού μας (ΑττικοΒοιωτίας)

Κύριοι Αντιπρόσωποι,

Ακόμη δεν πήρατε χαμπάρι από τας εφημερίδας για τους τρομερούς και δυνατούς σεισμούς που κατέστρεψαν εν γένει τας Θήβας , καθώς και την επαρχίαν, και δεν έμεινε σπίτι για σπίτι που να μην έπεσε και έμειναν όλα ακατοίκητα ως εκ της φοβεράς καταστροφής , συνέπεια της οποίας η Κυβέρνησις εδέησεν να στείλει σκηνάς και αι περισσότεραι από αυτάς να είναι τρύπιαι σαν κόσκινο. Που να μπούμε σ’αυτές μέσα;
Θέλοντας και μη εμπήκαμε , αλλά άλλοι που δεν τους έδωκαν σκηνάς έκαμαν τσαντήρια σαν να είναι γύφτοι , άλλοι έκαμαν παλιοπαράγκας και τας σκέπασαν με κουρέλια , χειρότερα από τους γύφτους. Οι περισσότεροι είναι εκτεθειμένοι εδώ κι εκεί , απροστάτευτοι από παράγκες και σκηνές και θ’ αποθάνουν από κρύο και από πολλές στερήσεις. Εσείς λοιπόν οι αντιπρόσωποι μας τις εκάματε δια τας καταστροφάς μας αυτάς;
Ούτε μας ελογαριάσατε , ούτε καν ήρθατε να μας ειδήτε όλως διόλου και μόνο μας ενθυμείστε όταν έρχονται αι εκλογαί κι έρχεστε με τ’ αυτοκίνητά σας ο είς κατόπιν του άλλου και αρχίζετε το «καλώς σας εύρομεν και τι κάμετε, ο πατέρας, η μαμά, καλά τα παιδιά , και πως παν τα πράγματα » πως τα βλέπετε και καθεξής και όμως εις τας συμφοράς μας αυτάς , ούτε φωνή ούτε ακρόασις, μια πεντάρα δεν δίνετε. Εάν ήτο για τους Φραπέλους , Σιτσελιάνους , ενεργούσατε να σταλούν 100 χιλιάδες δραχμών και καράβι Ελληνικό για να τους σώσει , δια τους Θηβαίους , άπονοι και σκληρόκαρδοι, ούτε λογαριάζετε τίποτα. Υπάρχει δίκης οφθαλμός ως τα πανθ’ορά. Θα έλθη καιρός να μας ενθυμηθείτε , αλλά θα είναι αργά. Ταύτα με μεγάλον πόνον της ψυχής τα γράφομεν προς σας τους αντιπροσώπους μας διά πρώτην φοράν και καλαίς αντάμωσαις όταν θα μας έλθουν αι νέαι εκλογαί.

«Οι σεισμοπαθείς και μεγάλας συμφοράς παθόντες Θηβαίοι»

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΩΝ – ΖΗΜΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ

ΘΗΒΑΙ , 10 Οκτωβρίου ( Τηλεγραφικώς) Αι σεισμικαί δονήσεις δεν έπαψαν καθ’ όλην την παρελθούσαν νύχταν, επαναληφθέντες και σήμερον ζωηρότατοι ούτως ώστε η καταστροφή συνεπληρώθη. Ο αστυνομικός σταθμός της Τανάγρας ανήγγειλε τηλεφωνικώς ότι η καταστροφή επεξετάθη πλήρης και εις το Δήλεσι ως και εις την κωμόπολιν Λιάτανι εκ των διακοσίων οικιών της οποίας εσώθησαν μόνο αι 35. Την παντελή καταστροφήν όμως έπαθε το χωρίον της Αυλίδος Δράμεσι , ούτινος κατέρευσαν και αι 60 οικίαι εκ θεμελίων.
Κατ΄ανακοίνωσιν του ενταύθα μηχανικού κ. Καμάρα αι εκ των σεισμών ζημίαι της επαρχίας μας πλησιάζουσι τα δύο εκατομμύρια. Περί τας τετρακοσίας χιλιάδας ημίαν υπέστησαν αι Θήβαι , καθόσον εκ των οικιών της πόλεως μόνον 30-40 είναι κατοικοίσιμοι , αι δε λοιπαί κατεστραμμέναι εξ ων περί τας 150 κατέρευσαν εκ θεμελίων.
Μεγίστη έλλειψις σκηνών παρατηρείται εις τα χωρία της Τανάγρας , όπου πλήν του Σχηματαρίου και Μπρατσίου δεν διενεμήθη ούτε μία σκηνή. Η αποστολή 23 σκηνών εις την στάσιν Δριτσίων , όπως διενεμηθώσιν εις το χωρίον Σπαήδες , εγένετο αφορμή συγκρούσεων παρ’ ολίγον αιματηρών , μεταξύ των χωρικών και των δύο τούτων χωρίων. Ανάγκη αποστολής τουλάχιστον 200 άλλων σκηνών , αφού αποστέλλεται ξυλεία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ΧΩΡΙΟΝ ΕΡΕΙΠΙΑ

ΘΗΒΑΙ, 10 Οκτωβριου (Τηλεγραφικώς) .

Σήμερον επεσκέφθη το χωρίον Σπαήδες , η καταστροφή του οποίου είναι πλήρης . Κατέρευσαν όλαι αι οικίαι του , αι τρείς δε που υπελήφθησαν είναι ακατοίκητοι. Αι ζημίαι του χωρίου τούτου είναι ανυπολόγισται, διότι κατεστράφησαν τα δημητριακά των προϊόντα , τα οποία ευρίσκονται υπό τας κατασραφείσας οικοδομάς των . Εκ των 78 οικιών του χωρίου αι 64 κατέρευσαν εντελώς .
Ενεκα της καταστροφής οι κάτοικοι σκέφτονται ν’ανοικοδομήσουν το χωρίον , εις τον προ της στάσεως Δρίτσα χώρον.
Παρά την οδόν Χαλκίδος πλησίον του χωρίου τούτου εσημειώθη ρήγμα μεγίστης αποστάσεως. Απαραίτητος ανάγκη αποστολής ξυλείας προς ανέγερσιν παραπηγμάτων κι εγκατάστασιν των εν υπαίθρω και εις το έλεος της βροχής ευρισκομένων καρπών, διότι δάσος προς ξύλευσιν δεν υπάρχει πλησίον του χωρίου τούτου.

ΝΑΣΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΡΑΦΕΝΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ.

ΘΗΒΑΙ , 10 Οκτωβρίου (Τηλεγραφικώς) .

Ανεκοινώθη επισήμως ο κατωτέρω πένθιμος κατάλογος των καταστραφεισών οικιών των χωρίων Τανάγρας και Αυλίδος . Ούτως πλήν των Σπαήδων , εις το Δράμεσι επι 60 οικιών έπεσαν όλαι . Εις το χωριό Κριμπάτσι επι των 20 οικιών , έπεσαν 47 και διερράγησαν . Εις το χωρίον Γεραλή επί 48 οικιών αι 16 είναι κατοικήσιμοι . Εις την Τανάγραν εις το χωρίον Ραμπετόσα έπεσαν και αι 18 οικίαι του . Εις το Δήλεσι και αι 18 οικίαι . Εις το χωρίον Στανιάταις επί 80 οικιών , 8 μόνον είναι κατοικήσιμοι . Εις το χωρίον Χλεμποτσάρι , πάνω από το ήμισυ των κατοικιών κατέρευσαν , αι δε λοιπαί διερράγησαν . Εις το χωρίον Λιάτανι επι 190 οικιών μόνον 36 κατοικούνται . Εις το Σχηματάρι ομοίως επι 180 οικιών μόνον 8 είναι κατοικήσιμοι .Εις δε το χωρίον Μπράτσι επί 90 οικιών αι 35 έπεσαν και αι λοιπαί διερράγησαν . Αι απομείνασαι των χωρίων θα καταστώσιν ασφαλώς ετοιμόρροποι με την εξακολούθησιν των σεισμών . Η πανεπαρχιακή ζημία φθάνει τα δύο εκατομμύρια .
ΝΑΣΟΣ – ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ .

Εμείς να συμπληρώσουμε στο παρόν κείμενο και να το αναφέρουμε , από πληροφορίες που έδωσαν οι μεγάλοι σε ηλικία κάτοικοι του χωριού μας ( ΤΑΝΑΓΡΑ – ΘΗΒΩΝ) ότι ο πύργος που ευρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη , και χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ, γκρεμίσθηκε στο σεισμό που πραγματοποιήθηκε το έτος 1914 .


΄΄ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΗΒΑΣ΄΄
(Ιδιαίτερον τηλεγράφημα )

ΘΗΒΑΙ , 20 ΟΤΩΒΡΊΟΥ .

Καθ’ όλην την χθεσινήν νύχτα και σήμερον επαναλήφθησαν οι σεισμοί ενταύθα μετά μεγίστης εντάσεως και διάρκειας . Η νυχτερινή ραγδαιοτάτη βροχή έσχεν ως αποτέλεσμα την πτώσιν των ετοιμόρροπων οικιών , ιδίως της Τανάγρας . Εκ της πλημμύρας επίσης αυτής παρεσύρθησαν και οι δημητριακοί καρποί οίτινες ήσαν εκτεθειμένοι εις το ύπαιθρον . Ανυπολόγιστοι είναι ζημίαι των δυστυχών σεισμοπαθών της περιφέρειάς μας . Επάναγκες θεωρείται όπως αυτός ο κος Πρωθυπουργός αναλάβει το ζήτημα και προστατεύσει τους καταστρεφομένους σεισμοπαθείς πληθυσμούς , πρίν η καταστροφή αυτών επέλθει τελεία .
Επεσκέφθην το χωρίον Δράμεσι της Αυλίδος , οπόθεν φρικτάς εντυπώσεις απεκόμισα . Πανταχού ερείπια , ουδεμία οικία μένει ορθία . Οι κάτοικοι απέλπιδες διαμένουν εις το ύπαιθρον καθότι αι αποσταλείσαι σκηναί 27 αδυνατούν να επαρκέσουν δια 480 άτομα . Παρατηρείται εν αρκετά εκτεταμένον ρήγμα γης εις το μέρος τούτο .
Παρά των σεισμοπαθών εξελέγη επιτροπή η οποία έρχεται εις Αθήνας , όπως παραστήσει την κατάστασιν εις τον κον Πρωθυπουργόν και τον παρακαλέσει να διατάξει όπως αποσταλεί ξυλεία προς ανέγερσιν παραπηγμάτων, καθότι κινδυνεύουν να αποθάνουν εκ του ψύχους και της υγρασίας διαμένοντες εις το ύπαιθρον οι σεισμοπαθείς .

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

<<Είς την ρηξιγενή τούτην ζώνην ανήκουν και τα πεδία καθιζήσεως της λίμνης της Κωπαίδας και των Θηβών >> .

Αγγ . Γαλανόπουλου .
Σεισμική Γεωγραφία της Ελλάδος.

Από τα αρχαιότερα χρόνια , η Θήβα ήταν το κέντρο σεισμικών δονήσεων άλλοτε καταστροφικών με πολυάνθρωπα θύματα και άλλοτε μικρότερης σημασίας . Αφορμή στις πολλές σεισμικές δονήσεις , θα αποδώσουμε στην παλαιά καθίζηση και δημιουργία της λίμνης της Κωπαίδας , πού είναι κοντά στη Θήβα και στο γενικό τρίγωνο της Αταλάντης , Αλκυονίδων Νήσων (Κορινθιακού ) και Ωρωπού .
Πρέπει να συσχετίσουμε και την υπαρξιακή ενότητα των Καβείρων στη Θήβα που κατ’εξοχή εδόξαζαν τις θεότητες της φωτιάς , του ηφαιστείου και του σεισμού και τον ιδιαίτερο τρόπο που λατρεύονταν στο άνδρο τους κοντά στην Πόλη . Ιστορικά , θα προσπαθήσουμε , να σημειώσουμε τους περισσότερο καταστροφικούς σεισμούς που κτύπησαν την Βοιωτία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα , με παραλείψεις , ίσως , αφού υπάρχει μέχρι σήμερα σχετική βιβλιογραφία πάνω σε αυτά τα γεγονότα .
Στα 600 π.χ. ένας μεγάλος σεισμός κατέστρεψε την Βοιωτία μέχρι την Παρνασσίδα , και τα πάντα είχαν ερημωθεί .
Τον χειμώνα του 426 π. χ. επανηλλειμένοι καταστροφικοί σεισμοί έπληξαν τη Βοιωτία με επίκεντρο την Κωπαίδα και τον Ορχομενό . Γράφει ο Γαλανόπουλος για τους σεισμούς αυτούς . <<Επανηλλειμένοι σεισμοί στην Βοιωτία με ιδιαζόντως σφοδρά αποτελέσματα στον Ορχομενό και στη Λίμνη της Κωπαίδας >> .
Το καλοκαίρι του 426 π.χ. σεισμοί στη Βοιωτία με συνέπεια χιλιάδες νεκρούς, θα σημειώσει ο Θουκυδίδης. Τεράστιος σεισμός στη Βοιωτία μεταξύ 106 – 107 μ .χ. με επίκεντρο την πόλη Οπούς , η οποία καταστράφηκε τελείως .
Κατά τον συγγραφέα Ζωσιμά , το 375 μ . χ. σημειώνεται μεγάλος σεισμός με καταστροφές σε ολόκληρη την Ελλάδα .
Το 551 μ .χ . γράφει ο περιηγητής Ιούλιος Σμίττ , στις 7 ή 9 Ιουλίου φοβερός σεισμός στον Κριδαϊκό κόλπο (Δομβραίνα ) , στη Λοκρίδα και στη Βοιωτία με νεκρούς πολλές χιλιάδες κατοίκους .
Τα ίδια περίπου σημειώνει και ο Προκόπιος στις <<Αναμνήσεις του >>
Το 1323 μ . χ. μεγάλος σεισμός στην Βοιωτία με καταστροφές στη Θήβα , ο <<Παμέγιστος >> όπως καταγράφεται τούτος στο σύγγραμμα του Φρατζή .
Κατά το έτος 1343 όπως σημειώνεται εγένετο μεγάλος σεισμός στη Βοιωτία με επίκεντρο τη Θήβα .
Μεγάλος καταστροφικός σεισμός με ζημιές πολλές στη Θήβα πραγματοποιήθηκε κατά το 1509 μ. χ .
Το 1580 μ. χ . επίσης μεγάλος σεισμός με καταστροφές σπιτιών σε όλη τη Βοιωτία και τη Θήβα .
Στα 1584 μ . χ .στο μεγάλο σεισμό της Θήβας είχαμε λίγο μόνο νεκρούς , αλλά κατέπεσε όλη σχεδόν η πόλη .
Την Μ . Παρασκευή του 1894 οι σεισμοί άρχισαν με καταστροφή όλων σχεδόν των σπιτιών και διήρκεσαν πολλούς μήνες , ενώ οι κάτοικοι παρέμεναν σε ξύλινα παραπήγματα που έφτιαχναν πρόχειρα στις πλατείες της Θήβας . Νεκρός σημειώνεται ένας , ενώ τα σπίτια όσα παρέμειναν όρθια ήταν ετοιμόρροπα .
Στις 8 το πρωί στις 4 Οκτωβρίου του 1914 έχουμε τον ισχυρότερο ίσως σεισμό , ο οποίος με δέκα δονήσεις είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί η πόλη και ο κόσμος να έχει κατασκηνώσει στις αυλές των σχολείων και του Γυμνασίου και στα πάρκα . Αυτός συνεχίστηκε για μήνες και κάποτε σταμάτησε τελείως και αποφάσισαν οι κάτοικοι να πλησιάσουν τα ερείπια των σπιτιών τους . Η Θήβα άρχισε την ανοικοδόμηση και άργησε πολύ για να ξαναβρεί τον φυσικό ρυθμό της .
Επίσης στο Βοιωτικό χώρο έγιναν σεισμοί , στις ,
15 Ιουλίου 1931—2 Ιανουαρίου 1934 – 20 Ιουλίου 1938 ( 6,5 ρίχτερ) – 27 Ιουλίου 1938 ( 5,5 ρίχτερ) – 15 Σεπτεμβρίου 1938 – 2 Απριλίου 1953 – 13 Απριλίου 1956 και 23 Αυγούστου 1956 .
Τον Φεβρουάριο , ημέρα Τρίτη , κοντά στις 11 το βράδυ του 1981 , 24 του μηνός , ισχυρός σεισμός 6,6 της κλίμακας ρίχτερ συντάραξε την επαρχία Θηβών και όλος ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους κατατρομαγμένος .
Στις 4 η ώρα το πρωί επακολούθησε και άλλη ισχυρή δόνηση . Αποτέλεσμα είχε την πλήρη καταστροφή των Πλαταιών , Καπαρέλλι , Λεύκτρα και λιγότερες ζημιές στη Θήβα .
Την 7η Σεπτεμβρίου 1999 έγινε ισχυρός σεισμός 5 , 9 Ρίχτερ με επίκεντρο τους μεσημβρινούς πρόποδες της Πάρνηθας , τα αποτελέσματα μεγάλα , καταστράφηκαν πολλά σπίτια , στην Φυλή , Καματερό , ζεφύρι , Λιόσια , Μενίδι , Ελευσίνα και μέρος της Αθήνας προς τα Βόρεια προάστια . Νεκροί 143 άτομα που οι περισσότεροι δούλευαν σε εργοστάσια . Στο εργοστάσιο (ρικομεξ ) που έπεσε καταπλακώθηκαν 39 άτομα .


Βιβλιογραφία
 • Αγγ . Γαλανόπουλου . Σεισμική Γεωγραφία της Ελλάδος . Θουκυδίδου Ιστορικά .
 • Ελευθερουδάκη . Εγκυκλοπαίδεια .
 • Ηλίου -// -
 • Ζωσιμά Ιστορία .
 • Ιουλίου Σμίττ Περιηγήσεις .
 • Προκοπίου Διηγήματα .
 • Γ . Μίχα Το Μαρτίνο της Λοκρίδος .
 • Φραντζή Ιστορία .
 • Γ . Τσεβά Ισρορία των Θηβών .
 • Α . Βασιλείου Αι Θήβαι του Μεσαίωνος .
 • Ευαγγέλου Χ. Μίχα (Δερβενοχώρια Τα ελευθεροχώρια της Βοιωτίας ) .
 • ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Α . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ .
 • ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου